Spine SRS

Tartalomjegyzék

Açılır İletişim Kutularında Uyarı ve Hata Mesajları

Mesajlar Listesi

 • There are unsaved changes (Kaydedilmemiş mesajlar mevcut)
 • Do you want to save? (Kaydetmek istiyor musunuz?)
 • Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This cannot be undone. (Klinik protokolü değiştirmek ve mevcut tedavi planını kaybetmek istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz.)
 • Approved Plan (Onaylanmış Plan)
 • You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval. (Onaylanmış bir tedavi planı yüklüyorsunuz. Yapılan tüm değişiklikler plan onayının kaybedilmesine yol açar.)
 • This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Bu veriler klinik tedavi planlarını oluşturmak için değil sadece devreye alma ve plan karşılaştırması için kullanılmalıdır. Dışa aktarma mümkün değildir.)
 • The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (Doz başlatmada yeniden hesaplandı çünkü yüklenen plan eski bir yazılım sürümü kullanılarak kaydedilmişti. Doz orijinal plandan bir miktar sapmış olabilir.)
 • The export has failed. Check the logfile for details. (Dışa aktarma başarısız oldu. Ayrıntılar için günlük dosyasını kontrol edin.)
 • Changed data (Değiştirilmiş veriler)
 • The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to the changes. (Yüklenen doz planının ön planlama durumu değiştirildi. Plan değişikliklere uyarlanacaktır.)

 • Plan not approved (Plan onaylanmadı)
 • It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the export in order to approve the plan? (Dışa aktarmadan önce tedavi planının onaylanması önerilir. Planı onaylamak için dışa aktarmayı iptal etmek istiyor musunuz?)
 • Going Back to Patient Model (Hasta Modeline Dönülüyor)
 • Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Hasta Modelindeki değişikliklerin tedavi planının kaybedilmesine yol açacağını unutmayın.)
 • Replace plan? (Plan değiştirilsin mi?)
 • Do you want to replace the current plan? (Mevcut planı değiştirmek istiyor musunuz?)
 • Authentication Error Message (Kimlik Doğrulama Hatası Mesajı)
 • Plan is approved. (Plan onaylandı.)
 • The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again. (Geçerli plan onaylandı ve üzerine yazılamaz. Farklı bir ad seçin ve tekrar deneyin.)
 • The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or save the plan under a different name after making changes. (Geçerli plan onaylandı ve üzerine yazılamaz. Onay durumunu kaldırın ya da değişiklikleri yaptıktan sonra planı farklı bir adla kaydedin.)
 • Plan cannot be unapproved. (Plan onayı geri alınamaz.)
 • The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try again. (Planın onayı ancak ad değiştirilmeden geri alınabilir. Orijinal adı seçin ve tekrar deneyin.)
 • Plan already exists. (Plan zaten mevcut.)
 • A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name and try again. [(Plan adı) adlı bir plan zaten mevcut ve üzerine yazılamaz. Farklı bir ad seçin ve tekrar deneyin.]
 • Exit without Saving? (Kaydetmeden çıkılsın mı?)
 • Plan has not been saved yet. (Plan henüz kaydedilmedi.)
 • Changes to plan [plan name] have not been saved yet. ([Plan adı] adlı plandaki değişiklikler henüz kaydedilmedi.)

 • Changed Data (Değiştirilmiş Veriler)
 • Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be restarted. (Doz planlaması uygulamasının dışında değişiklikler gerçekleşti. [Uygulama adı] yeniden başlatılmalıdır.)
 • Loaded plan from an older version. (Eski bir sürümden yüklenen plan.)

 • The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Yüklenen plan önceki bir yazılım sürümüyle oluşturuldu. Optimizasyon, kaydetme ve dışa aktarma devre dışıdır. Yeni bir optimizasyon başlatmak için farklı bir klinik protokol seçin.)

 • No RTPlan found (RTPlan bulunamadı)

 • You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle such baselines. (RTPlan içermeyen bir ClinicalBaseLine yüklüyorsunuz. Uygulama bu tür baz çizgilerini işleyemez.)
 • Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This cannot be undone. (Makine profilini değiştirmek ve mevcut tedavi planını kaybetmek istediğinizden emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz.)
 • Change Most Important OAR (En Önemli OAR’ı Değiştir)
 • Changing the most important OAR will invalidate the optimization. (En önemli OAR’ın değiştirilmesi optimizasyonu geçersiz kılar.)
 • An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed that require a recalculation of the outer contour. (Harici bir dış kontur algılandı. [Uygulama adı] bir dış kontur oluşturmayacaktır. Dış konturun yeniden hesaplanmasını gerektiren değişiklikler yapılmadığı sürece harici kontur doz hesaplamaları için kullanılacaktır.)
 • The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be contained within the outer contour. (PTV kısmen dış kontur dışında bulunmaktadır. PTV’nin dış konturun içinde bulunması gerektiğinden planlama mümkün değildir.)

 • The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be contained within the outer contour. (PTV dış kontur dışında bulunmaktadır. PTV’nin dış konturun içinde bulunması gerektiğinden planlama mümkün değildir.)
 • The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the couch top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation. (Kırpma kutusu planlama BT’si aralığını yukarıya veya aşağıya doğru aşıyor. Bu aralığın bu yönde dışında bulunan tedavi masası parçaları doz hesaplaması sırasında göz ardı edilecektir.)
 • Revert to the beginning of the optimization (Optimizasyonun başına dön)
 • Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone. (Optimizasyonun başına dönmek istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)
 • Revert plan analysis table (Plan analizi tablosuna dön)
 • Do you want to revert your changes to the plan analysis table? This cannot be undone. (Plan analizi tablosundaki değişikliklerinizi geri almak istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)
 • Revert Dose Shaper (Dose Shaperi Geri Al)
 • Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone. (Dose Shaper’daki değişikliklerinizi geri almak istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)
 • Revert to previous optimization result (Önceki optimizasyon sonucuna dön)
 • Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Önceki optimizasyon sonucuna dönmek istiyor musunuz? Bu işlem geri alınamaz.)
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08