Spine SRS

Tartalomjegyzék

Optimalizácia VMAT

Počiatočný plán VMAT

Prvý krok optimalizácie je vytvorenie počiatočnej množiny oblúkov VMAT, ktoré slúžia ako východiskový bod pre následnú hlavnú časť optimalizácie. Počiatočná množina je vytvorená:

  • Optimalizáciou fluence podobnou IMRT

  • Listovým sekvencerom pre zvláštne účely, ktorý sa snaží zachytiť najväčšie prínosy fluence z každého smeru oblúka

Výsledné oblúky spĺňajú predpis PTV a obmedzenia zariadení, ako napríklad limit rýchlosti listov. Tým pádom sú tieto oblúky už poskytnuteľné lineárnym urýchľovačom. Dozimetricky však zatiaľ nemôžu vytvoriť liečebný plán vysokej kvality. Namiesto toho sú využívané len ako východiskový bod pre jadrový optimalizátor. Preto je táto časť optimalizácie relatívne krátka v porovnaní s druhým krokom.

Optimalizovaný plán VMAT

Druhý krok optimalizácie predstavuje optimalizátor DAO (direct aperture-based optimizer), ktorý modifikuje polohu listov aj váhy kontrolných bodov, aby sa čo najlepšie splnili dozimetrické požiadavky plánovača liečby. Direct aperture based znamená, že počas optimalizácie sú vyhodnotené a navzájom porovnané iba poskytnuteľné liečebné plány. Preto nie je vyžadované žiadne ďalšie sekvencovanie listov. Optimalizácia navyše využíva prístup hrubej sily na nájdenie najlepšieho riešenia a je tým pádom nezávislá od akejkoľvek špeciálnej formy cieľovej funkcie. To umožňuje zvýšenú flexibilitu vo formulovaní cieľov optimalizácie (napr. jednoduchá integrácia obmedzení pohybov listu alebo požiadavky monitorových jednotiek). Tým pádom môžu byť v závislosti od vašich špecifických požiadaviek nastavené rôzne ciele optimalizácie použitím jazdcov v GUI.

Táto časť optimalizácie bude už používať normálny algoritmus pre výpočet dávky (Pencil Beam alebo Monte Carlo, záleží na vašom výbere). Preto väčšinu doby trvania optimalizácie zaberie druhý krok. Nie je však požadovaný žiadny ďalší výpočet dávky. Čo vidíte počas a na konci optimalizácie je už konečný liečebný plán s konečným výpočtom dávky.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07