Spine SRS

Tartalomjegyzék

Šablóna Setup

Počas inštalácie spoločnosť Brainlab vytvorila predvolené šablóny Setup v servisných nastaveniach. Tieto šablóny môže zmeniť iba podpora spoločnosti Brainlab. Ak spoločnosť Brainlab požiadate o zmenu názvu predvolených šablón počas inštalácie, predvolené názvy šablón Setup sa nebudú zhodovať s názvami súborov Setup v nástroji Clinical Protocol Editor. Ak sa tieto názvy nezhodujú, softvér už nedokáže identifikovať, ktorú šablónu Setup má načítať, keď je v softvérovej aplikácii vybraná šablóna Protocol. Namiesto toho softvér vyberie nasledujúci súbor v abecednom poradí. Ak nejde o správnu šablónu Setup, je potrebné vybrať tú správnu v rozbaľovacom zozname v softvéri.

Ak chcete, aby softvér automaticky vyberal správny súbor Setup, na výber máte nasledujúce dve možnosti:

  • Premenujte šablónu Setup v nástroji Clinical Protocol Editor tak, aby bola identická so šablónou Setup v servisných nastaveniach.
  • Premenujte šablónu Setup v nástroji Clinical Protocol Editor tak, aby bola v abecednom poradí zoznamu uvedená ako prvá.

Parametre pre šablóny Setup závisia od zariadenia.

PremennáPopis

Type

Definuje typ, protokol a softvérovú verziu.

Name

Definuje názov nastavenia.

Purpose

Definuje účel nastavenia.

Demo: Nastavenie slúži iba na demo účely. Nie je určený na klinické použitie.

Clinical Use: Nastavenie je vhodné na klinické použitie.

Arc Duplication Optimization

Arc Duplication Optimization is enabled

Optimalizáciu duplikácie oblúkov môžete zapnúť alebo používať súčasné nastavenie. Metastázy chrbtice sú umiestnené v rámci stavcov, čo sú konkávne štruktúry. Z tohto dôvodu máte k dispozícii možnosť rozdelenia PTV (duplikácia oblúkov) na lepšiu liečbu PTV konkávneho tvaru.

Yes: Zapnutie optimalizácie duplikácie oblúkov. Ak štruktúra PTV spĺňa určité požiadavky, PTV sa rozdelí na jeden alebo viacero pomocných PTV. V prípade každého pomocného PTV sa skopíruje nastavenie oblúkov a polia týchto oblúkov sa spustia pomocou segmentov IMRT pokrývajúcich iba toto pomocné PTV. Po spustení výpočtu v softvéri bude možné, aby tvary MLC spustené pre jeden z pomocných PTV pokryli ďalšie pomocné PTV.

No: Použije súčasné nastavenie oblúkov.

Maximum number of arcs

Zadajte maximálny počet oblúkov, ktoré sa môžu použiť na liečbu vrátane oblúkov vytvorených duplikáciou oblúka. Táto hodnota musí byť 1 – 12.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance (mm)

Zadajte maximálnu vzdialenosť medzi PTV a listami MLC v projekcii lúča (mm). Táto hodnota musí byť medzi 0 – 10 mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Definuje číselne nižšie a vyššie uhly gantry pre pohyb gantry jedného skúšobného oblúka (°).

Softvér umiestni skúšobný oblúk do rozpätia [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. To znamená, že oblúk je definovaný v smere hodinových ručičiek (CW). Pri skutočnej liečbe softvér vyberie smer rotácie gantry automaticky, často použitím pohybov v smere, aj proti smeru hodinových ručičiek (CCW).

Dĺžka oblúka by mala byť rovnaká alebo väčšia ako 50°, inak platný liečebný plán nebude môcť byť vytvorený. Okrem toho, ak dĺžka oblúka nie je deliteľná 10°, dané uhly budú podľa toho prispôsobené.

Príklady:

a) [5;175]: dĺžka oblúka 170°, pohyb z 5° na 175° CW, alebo zo 175° na 5° CCW.

b) [-175;175]: dĺžka oblúka 350°, pohyb z -175° (= 185°) na 175° CW, alebo zo 175° na -175° (= 185°) CCW.

c) [95;185]: dĺžka oblúka 90°, pohyb z 95° na 185° CW, alebo zo 185° na 95° CCW.

Ubezpečte sa, že vami vybrané uhly stola a gantry nespôsobia kolízie.

Table Angle (°)

Zadajte uhol stola (°) jedného skúšobného oblúka. Táto hodnota musí byť celé číslo medzi 0 – 360°.

Uhol stola musí byť zadaný v súradniciach IEC 61217.

Gantry Lower Angle (°)

Zadajte číselne nižší uhol gantry pre pohyb gantry jedného skúšobného oblúka (°). Táto hodnota musí byť celé číslo medzi -360 – 360°.

Hodnota Gantry Lower Angle musí byť nižšia než hodnota Gantry Upper Angle za každých okolností.

Hodnota Gantry Lower Angle musí byť zadaná v súradniciach IEC 61217.

Gantry Upper Angle (°)

Zadajte číselne väčší uhol gantry pre pohyb gantry jedného skúšobného oblúka (°). Táto hodnota musí byť celé číslo medzi -360 – 360°.

Hodnota Gantry Upper Angle musí byť vyššia než hodnota Gantry Lower Angle za každých okolností.

Hodnota Gantry Upper Angle musí byť zadaná v súradniciach IEC 61217.

Viac informácií o Gantry Lower Angle a Gantry Upper Angle

Softvér umiestni skúšobný oblúk do rozpätia [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. To znamená, že oblúk je definovaný v smere hodinových ručičiek (CW). Pri skutočnej liečbe softvér vyberie smer rotácie gantry automaticky, často použitím pohybov v smere, aj proti smeru hodinových ručičiek (CCW).

Collimator Angle

Zadajte uhol kolimátora (°). Táto hodnota musí byť medzi 0 – 360°.

Položka Collimator Angle musí byť zadaná v súradniciach IEC 61217.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07