Spine SRS

Tartalomjegyzék

Používanie systému

Určené použitie/Pokyny pre použitie

RT Elements sú aplikácie používané na plánovanie liečby ožarovaním, s využitím pri stereotaktickej, konformálnej, počítačovo plánovanej liečbe lineárnym akcelerátorom kraniálnych (lebečných, krčných) a extrakraniálnych lézií.

Určený používateľský profil

Určení používatelia sú lekárski odborníci, ktorí vykonávajú plánovanie liečby ožarovaním (medicínski fyzici, radiační onkológovia, dozimetristi, lekári, atď.).

Prostredie

Počítačový hardvér by sa mal používať v nemocničnom prostredí (napr. v kanceláriách klinického plánovania). Nemocnica musí dodržiavať všeobecné nariadenia a štandardy, ako napr. IEC 60601-1 a IEC 60950, t. j. iba časti kompatibilné so vzťahujúcimi sa štandardmi môžu byť použité v nemocničnom prostredí.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07