Spine SRS

Tartalomjegyzék

Šablóna Protokolu

„Tumor“ v tabuľke odkazuje na:

 • PTV, ak nie je dostupný žiadny boost objekt
 • PTV – boost, ak je boost objekt dostupný
PremennáPopis

Type

Definuje typ, protokol a softvérovú verziu.

Name

Definuje názov protokolu.

Purpose

Definuje účel protokolu.

Demo: Protokol slúži iba na demo účely. Nie je určený na klinické použitie.

Clinical Use: Protokol je vhodný na klinické použitie.

Prescription

Fractions

Zadajte počet frakcií pre liečbu.

Prescription/Coverage Dose (Gy)

Zadajte dávku predpisu/pokrytia. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Zadajte objem tumoru v percentách, ktorý by mala dávka počas liečby ideálne pokryť. Táto hodnota musí byť medzi 50 – 99,9 %.

Tolerated Coverage Volume (%)

Zadajte minimálny tolerovaný objem tumoru v percentách, ktorý by mala dávka počas liečby pokryť. Táto hodnota musí byť medzi 50 – 99,9 %.

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)

Zadajte absolútnu hranicu maximálnej/želanej dávky alebo nechajte nevyplnené. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 99,9 Gy.

Ak je hranica maximálnej/želanej dávky nastavená, predpísaná dávka/dávka pokrytia tumoru musí byť 50 – 100 % hranice maximálnej/želanej dávky, aby sa zabezpečilo, že % IDL je v rozpätí 50 – 100 %, inak sa predpísaná dávka/dávka pokrytia podľa toho prispôsobí.

Táto hodnota musí byť ≤ ako hranica maximálnej/želanej dávky pre objekt boost (pozri Boost nižšie).

 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je voliteľné a nastavené ako hranica maximálnej dávky.
 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = pravdivé: Toto nastavenie je povinné a nastavené ako hranica želanej dávky.

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Zadajte objem hranice maximálnej/želanej dávky. Táto hodnota musí byť medzi 0 – 50 %.

 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica maximálnej dávky.
 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = pravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica želanej dávky.

Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint (%)

Zadajte tolerovanú odchýlku od hranice maximálnej dávky (pre predpisy bez SRS) alebo želanej dávky (pre SRS predpisy). Táto hodnota ovplyvňuje farebné symboly v tabuľke analýzy plánu. Táto hodnota musí byť medzi 0 – 10 %.

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

True: Povoliť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme tumoru nehomogénne. Hranica želanej dávky sa považuje za bod predpisu, ktorý sa má dosiahnuť.

False: Vypnúť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme tumoru homogénne. Algoritmus sa pokúsi neprekročiť hranicu maximálnej dávky.

Boost

Use for Normalization

True: Algoritmus používa boost objekt na normalizáciu.

False: Algoritmus na normalizáciu používa PTV – boost.

Prescription/Coverage Dose (Gy)Zadajte hodnotu celkovej dávky, ktorá sa má aplikovať na boost.

Napríklad, ak má PTV – boost dostať 15 Gy a boost dodatočné 3 Gy, celková dávka bude 18 Gy. Táto hodnota musí byť medzi 1 – 99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Zadajte objem boostu v percentách, ktorý by mala dávka počas liečby ideálne pokryť. Táto hodnota musí byť medzi 50 – 99,9 %.

Tolerated Coverage Volume (%)Zadajte minimálny tolerovaný objem boostu v percentách, ktorý by mala dávka počas liečby pokryť. Táto hodnota musí byť medzi 50 – 99,9 %.

Maximum/Desired Dose Constraint Dose (Gy)Zadajte hranicu maximálnej/želanej dávky, ktorá sa má aplikovať na boost alebo nechajte pole prázdne. Táto hodnota musí byť medzi 1 – 99,9 Gy.

Ak je hranica maximálnej/želanej dávky pre objekt boost nastavená, predpísaná dávka/dávka pokrytia objektu boost musí byť 50 – 100 % hranice maximálnej/želanej dávky, aby sa zabezpečilo, že % IDL je v rozpätí 50 – 100 %, inak sa predpísaná dávka/dávka pokrytia podľa toho prispôsobí.

 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je voliteľné a nastavené ako hranica maximálnej dávky.
 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = pravdivé: Toto nastavenie je povinné a nastavené ako hranica želanej dávky.

Maximum/Desired Dose Constraint Volume (%)

Zadajte objem hranice maximálnej/želanej dávky. Táto hodnota musí byť medzi 0 – 50 %.

 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = nepravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica maximálnej dávky.
 • Ak SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = pravdivé: Toto nastavenie je nastavené ako hranica želanej dávky.
Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint (%)Zadajte tolerovanú odchýlku od hranice maximálnej dávky (pre predpisy bez SRS) alebo želanej dávky (pre SRS predpisy). Táto hodnota ovplyvňuje farebné symboly v tabuľke analýzy plánu. Táto hodnota musí byť medzi 0 – 10 %.

SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

True: Povoliť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme boostu nehomogénne. Hranica želanej dávky sa považuje za súčasť predpisu.

False: Vypnúť režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity). Algoritmus sa pokúsi distribuovať dávku v objeme boostu homogénne. Algoritmus sa pokúsi neprekročiť hranicu maximálnej dávky.

Most Important OAR

Zadajte typ najdôležitejšieho OAR. Názov musí zodpovedať položke v sekcii OAR Constraints (Value List).

OAR Constraints (Value List)

Vytvorte zoznam orgánov OAR s informáciami o obmedzeniach.

Pre každý orgán OAR definujte:

 • Druh orgánu – Type, ktorý zodpovedá položke Type v časti Object Management

 • Tolerovaná odchýlka dávky
 • Hranicu maximálnej dávky

 • Maximálne štyri body obmedzenia dávky

Dose Display

Highlight Dose (Gy)

Zadajte predvolenú hodnotu v jednotkách Gy do nastaviteľného poľa zvýraznenia vo funkcii Dose Display. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 99,9 Gy.

Show Half Prescription

Polovičnú hodnotu predpisu môžete zapnúť alebo vypnúť do funkcii Dose Display.

True: Zapnúť polovičnú hodnotu predpisu.

False: Vypnúť polovičnú hodnotu predpisu (predvolené).

Show Maximum Limit

Zapnite alebo vypnite funkciu limitu maximálnej dávky.

True: Zapnúť limit maximálnej dávky.

False: Vypnúť limit maximálnej dávky.

Maximum Limit (%)

Zadajte limit maximálnej dávky súvisiaci s predpísanou dávkou/dávkou pokrytia (%), ktorý sa má zobraziť vo funkcii Dose Display v rámci aplikácií. Táto hodnota musí byť medzi 100 – 200 %.

Show Absolute Dose

Vyberte, či chcete zobrazovať absolútne alebo relatívne hodnoty dávok v legende ako predvolené. Toto nastavenie môžete v softvéri zmeniť dvojitým kliknutím na legendu dávky.

True: Zobraziť absolútnu dávku.

False: Zobraziť relatívnu dávku.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1…

Funkcia Dose Display podľa vašich potrieb.

Maximum: 3 hodnoty.

Dose (Gy)

Zadajte dávku (Gy) pre každú líniu dávky. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm)

Zadajte rozlíšenie mriežky. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution (mm)

Zadajte priestorové rozlíšenie Monte Carlo. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncertainty during VMAT optimization (%)

Zadajte štatistickú neistotu Monte Carlo počas VMAT optimalizácie. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 8,0 %.

Monte Carlo Statistical Uncertainty for final forward dose calculation (%)

Zadajte štatistickú neistotu Monte Carlo na finálny výpočet predbežnej dávky. Táto hodnota musí byť medzi 1,0 – 8,0 %.

Monte Carlo Dose Result TypeExistujú dva typy výslednej dávky Monte Carlo:

 • Dose to water
 • Dose to medium
Varovanie

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07