Dose Review

Sadržaj

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

  • iHelp® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

  • Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.

  • Adobe® a Acrobat® sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v USA a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Plnú verziu licencie a oznámenie o autorských právach nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Značka CEZnačka CE znamená, že produkt od spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky smernice Rady 93/42/EHS („MDD“).

Podľa pravidiel stanovených smernicou Rady o zdravotníckych pomôckach je RT Elements Dose Review produkt Triedy IIb.

Nahlasovanie incidentov týkajúcich sa tohto produktu

Vyžaduje sa, aby ste akýkoľvek vážny incident, ktorý nastal v súvislosti s týmto produktom, nahlásili spoločnosti Brainlab a príslušným orgánom.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Výrobok č. 60919-35SK

Datum izdavanja: 2019-05-09