Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Въведение

Обща информация

Image Fusion Ви позволява да регистрирате минимум два набора от образи заедно. Можете да слеете същите или различни модалности (напр. КТ, МР, ПЕТ, EЕКТ). Можете да приложите Image Fusion в рамките на различни работни потоци (напр. когато използвате софтуера Cranial или Spine).

След като двата набора от образи се слеят, те може да се преглеждат едновременно. Цялото планирано съдържание (напр. обекти и траектории), дефинирано в един набор от образи, е видимо във всеки друг набор от слети образи.

Image Fusion предлага мрежа за сливане, базирана на предварително дефинирани правила за сдвояване. За допълнителна информация се свържете с Brainlab.

Image Fusion използва алгоритъм за сливане на избраните набори от образи. Алгоритъмът напасва два набора от образи заедно с общи анатомични структури за оптимални резултати от сливането. Двата набора от образи трябва да споделят същата обща анатомична област.

Автоматичното сливане на образи е подходящо за повечето комбинации на модалности на образи с някои изключения (напр. ултразвукови набори от образи). В случая на неподдържани модалности първоначалната позиция на скенера (напр. рамка на референция) е налична по подразбиране. Ръчни корекции са възможни.

Твърдо сливане и еластична деформация

Неточностите при твърдото сливане може да се причинят от деформиране в рамките на един от наборите от образи или от различни позиции на пациента в няколко набора от образи. Можете да коригирате деформирането с помощта на Distortion Correction Cranial в рамките на краниалните работни потоци и да коригирате различните позиции на пациента с помощта на Curvature Correction Spine за спиналните работни потоци. За да прехвърлите данни за предоперативно планиране към интраоперативни пациентски ситуации в рамките на краниалните случаи, можете да използвате Virtual iMRI Cranial. Чрез прилагането на една от тези функции нов набор от образи се генерира с помощта на подлежащ на деформация алгоритъм за регистрация (еластична деформация).

Еластична деформация по определение не е еднаква по време на целия обем. Това може потенциално да означава точна деформация във вашата зона на интерес, но неточна деформация в друга част на мозъка или гръбначния стълб.

Трябва внимателно да потвърдите генерирания нов набор от образи, като отчитате целия обем на образите. Инструментите за потвърждение, налични в приложението, са описани в следващите раздели.

Наличност на деформация

Деформацията е опционална и зависи от лицензирането и конфигурацията на системата. За повече информация се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.

Преглед на наборите от образи

Винаги преглеждайте наборите от образи, избрани за сливане. Колкото по-добри са качеството и разделителната способност на образа, толкова по-добър ще е резултатът от сливането.

Арт. №: 60917-73BG

Fecha de publicación: 2019-06-27