Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

 • Brainlab® er et varemærke tilhørende Brainlab AG.

 • Buzz® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

 • Curve® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlabs

 • DORO® er et registreret varemærke tilhørende pmi (pro med instruments).

 • Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og ophavsret kan findes på linkene nedenfor:

Yderligere anerkendelser

Stepanov og McJones, licens til ”Elements of Programming”

Ophavsret © 2009 Alexander Stepanov og Paul McJones

Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Forfatterne giver ingen garanti for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

Algoritmer fra Elements of Programming af Alexander Stepanov og Paul McJones Addison-Wesley Professional, 2009.

SGI C++ Standard Template Library-licens:

 • Ophavsret © 1994 Hewlett-Packard Company

  Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Hewlett-Packard giver ingen garanti for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

 • Ophavsret © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Silicon Graphics giver ingen garanti for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

 • Boost-softwarelicens – Version 1.0 – 17. august, 2003

  Der tildeles hermed gratis tilladelse til enhver person eller organisation, der får en kopi af softwaren og den ledsagende dokumentation, der er omfattet af denne licens (”Softwaren”), til at bruge, gengive, vise, distribuere, udføre og overføre Softwaren, og til at forberede afledte værker af Softwaren og tillade tredjepart, som får tilvejebragt Softwaren, at udføre ovenstående, som alt er underlagt følgende.

  Ophavsretlige meddelelser i Softwaren og hele denne erklæring, herunder ovennævnte licensudstedelse, denne begrænsning og følgende ansvarsfraskrivelse, skal medtages i alle kopier af Softwaren, helt eller delvist, og alle afledte værker af Softwaren, medmindre sådan kopier eller afledte værker udelukkende er i form af maskineksekverbar objektkode genereret af en kildesprogsprocessor.

  SOFTWAREN LEVERES ”SOM DEN ER” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL INDEHAVERE AF OPHAVSRETTEN ELLER ANDRE, DER DISTRIBUERER SOFTWAREN, VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADESERSTATNINGER ELLER ANDET ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅR, FRA ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER ANVENDELSEN ELLER ANDEN HÅNDTERING AF SOFTWAREN.

  Copyright (c) 2009-2014 af bidragsyderne, der står i CREDITS.TXT (http://llvm.org/svn/llvm-project/libcxx/trunk/CREDITS.TXT)

 • libc++, University of Illinois/NCSA

  libc++ biblioteket anvendes i henhold til dobbelt licensaftale med både University of Illinois ”BSD-Like”-licens samt MIT-licensen. Som bruger af denne kode kan man vælge at bruge den i henhold til den ene eller anden licens. Som bidragsyder accepterer du, at din kode kan bruges i henhold til begge licenser.

  Den fuldstændige tekst til de relevante licenser er inkluderet nedenfor.

  University of Illinois/NCSA

  Open Source-licens

  Copyright (c) 2009-2014 af bidragsyderne, der står i CREDITS.TXT (http://llvm.org/svn/llvm-project/libcxx/trunk/CREDITS.TXT)

  Alle rettigheder forbeholdes.

  Udviklet af:

  • LLVM Team

  • University of Illinois ved Urbana-Champaign

  • http://llvm.org

CE-mærkningCE-mærkningen betyder, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i Rådets direktiv 93/42/EØF (”MDD”).

Cranial IGS System Automatic Registration iMRI er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25