Object Management Anatomical Mapping

Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

  • Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.
  • iHelp® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo USA.

Ochranné známky iné ako ochranné známky spoločnosti Brainlab

Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách.

Patentové informácie

Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich patentových prihlášok. Podrobnosti nájdete na lokalite: www.brainlab.com/patent.

Integrovaný softvér tretej strany

Tento softvér je čiastočne založený na nasledujúcich prácach. Úplnú licenciu a oznámenie o autorských právach nájdete v rámci nižšie uvedených odkazov:

Značka CE  • Značka CE označuje, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach („MDD“).
  • Anatomical Mapping je súčasťou Brainlab Elements Object Management, čo je podľa pravidiel ustanovených smernicou MDD produkt triedy IIb.

Predaj v USA

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07