SmartBrush

Table of Contents

Обекти с обеми с прекъсната връзка

Уверете се, че всеки създаден обект е последователен обект; в противен случай той ще бъде третиран като обем с прекъсната връзка.

Даден обект се третира като обем с прекъсната връзка, ако общият обем на обекта минус обема на най-големия компонент е повече от 0,1 cm³.

Ако оставите софтуера след генериране или редактиране на обекти с обеми с прекъсната връзка, ще се покаже диалогов прозорец.

Арт. №: 60917-66BG

Date of publication: 2019-07-25