Lead Localization

Funkcie zobrazovania obrazov

Funkcie zobrazovania

Tlačidlo

FunkciaZoom: Slúži na aktiváciu funkcie priblíženia v oblasti záujmu.

Scroll: Slúži na aktiváciu funkcií posúvania v zobrazenej rekonštrukcii (rovine). Na každú možnosť zobrazenia a interakcie sa vzťahuje špecifický prírastok posunu:

  • Pomocou tlačidiel v zobrazení sa budete posúvať nahor alebo nadol v rozsahu 1 mm

  • Posunom kurzora myši v hlavnom zobrazení sa posuniete nahor alebo nadol (v závislosti od úrovne priblíženia)

  • Otáčaním kolieska myši s kurzorom myši nad bočným zobrazením Inline sa budete posúvať nahor/nadol v rozsahu 0,5 mm v smere trajektóriePan: Slúži na posúvanie vertikálnych a horizontálnych rovín.Windowing:

  • Posunom doľava alebo doprava v oblasti zobrazenia upravíte nastavenie kontrastu.

  • Posunom nahor alebo nadol upravíte nastavenie jasu.  • Slúži na výber aktívnej elektródy.

  • Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prepínať medzi elektródami.Center: Slúži na automatické posúvanie a posuny rekonštrukcie na zobrazenie cieľa/vstupu (v strede zobrazenia).Rotate: Slúži na otočenie aktuálneho zobrazenia.

  • Slúži na otočenie rekonštrukcie 2D vzhľadom na ďalšie zobrazenia.

  • Slúži na otáčanie roviny rekonštrukcie 3D.Undo: Slúži na vrátenie poslednej vykonanej zmeny alebo viacerých po sebe nasledujúcich krokov späť.

Funkcie Trajectories

Tlačidlo

FunkciaCreate New: Slúži na vytvorenie novej trajektórie. Posunom cieľových a vstupných bodov zarovnáte trajektóriu.Adjust: Umožňuje upraviť cieľové a vstupné body.Delete: Slúži na odstránenie vybratej elektródy alebo trajektórie.Undo: Slúži na vrátenie po sebe nasledujúcich zmien polohy cieľových alebo vstupných bodov.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19