Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Základné možnosti zobrazenia

Vyberte tlačidlo zobrazenia, kliknite a podržte myš na reze alebo položte prst pri použití dotykového monitora, a postupujte podľa nasledujúceho opisu.

Tlačidlo

Funkcia

OpisPosun rezu v rámci okna

Potiahnite rez na požadované miesto.Posúvanie po všetkých rezoch v rámci okna

Ťahaním nahor alebo nadol si môžete prehliadať všetky rezy.Priblíženie alebo oddialenie rezu

  • Potiahnite nahor (oddialenie) alebo nadol (priblíženie).
  • Ak používate dotykovú obrazovku, položte dva prsty na obraz a potiahnite smerom k sebe (oddialenie) alebo smerom od seba (priblíženie).


Úprava jasu a kontrastu rezu

  • Ťahaním nadol/nahor zvýšte/znížte jas.
  • Ťahaním doprava/doľava zvýšte/znížte úroveň kontrastu.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18