Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Virtual iMRI Cranial

Všeobecné informácie

Anatómia pacienta sa počas chirurgického zákroku mení. Pomocou intraoperačných techník snímkovania je možné získať nové súbory snímok odrážajúce aktuálne modifikovanú anatómiu pacienta.

Pomocou funkcie Virtual iMRI Cranial môžete dosiahnuť zlepšenú priestorovú zhodu predoperačných a intraoperačných obrazových údajov elastickým morfovaním informácií predoperačného plánovania na intraoperačný sken a zohľadnením posunu mozgu spôsobeného únikom mozgo-miechovej tekutiny v súvislosti s operáciou.

Virtual iMRI Cranial vytvára virtuálny súbor snímok simulovaním modifikácií tkaniva predoperačného súboru snímok a použitím deformačného poľa, aby sa zabezpečila lepšia zhoda s intraoperačným referenčným súborom snímok. Následne je cieľom skontrolovať virtuálny súbor snímok spolu s iným potenciálnym obsahom a/alebo inými súbormi snímok nachádzajúcimi sa v predoperačnom pláne v porovnaní s intraoperačným súborom snímok a ak je výsledok uspokojivý, schváľte ho.

Varovanie

Odporúčania

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, obrazové údaje pre funkciu Virtual iMRI Cranial by mali zodpovedať týmto odporúčaniam:

 • Obrazové páry by mali pokrývať pretínajúci sa objem pacienta

 • Minimálne 10 rezov

 • Vzdialenosť medzi rezmi menšia ako 3 mm (odporúča sa hrúbka rezu menšia ako 3 mm a snímanie bez medzier)

 • Úplné informácie DICOM (t. j. kompletná hlavička DICOM, indikujúca napr. parametre snímania)

 • Ak je potrebná korekcia údajov MRI, mali by sa nasnímať formou 3D alebo 2D axiálnej sekvencie s T1-vážením (odporúča sa aj snímanie s T2-vážením alebo potlačením tuku)

 • Získavanie intraoperačných snímok by sa malo vykonávať, keď je vyrezaná kosť umiestnená späť na miesto (t. j. lebka je zavretá/znova zakrytá vyrezanou kosťou)

 • Dobrá kvalita nespracovaného obrazu (napr. vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast, minimálne artefakty)

Podporované obrazové modality

Nasledujúce zobrazovacie modality sú podporované pre funkciu Virtual iMRI Cranial, ak sú spárované nasledovne:

 • CT-MR

 • MR-MR

Nepodporované obrazové modalityNasledujúce špeciálne modality a typy sekvencií nie sú podporované pre priamy výpočet:

 • Predtým deformované súbory snímok

 • RGB obrazy

 • Štúdie DTI (B0, FA alebo mapy ADC)

 • Mapy fázy a rýchlosti

 • Mapy perfúzie

 • Spektroskopické obrazy

 • Skeny gradientovej kalibrácie

 • Skeny FLAWS (potlačenie tekutín a bielej hmoty)

 • Subtrakčné obrazy a projekcie (Projekcie s minimálnou/maximálnou intenzitou)

 • Súbory snímok obsahujúce vypálené objekty

Podporovaný obsah

Nasledujúci obsah je podporovaný a upravený na základe deformácie súboru snímok:

 • Voxelové objekty

 • Označené body

 • Trajektórie

 • Zväzky vláken (napr. zväzky vláken DTI)

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18