Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Distortion Correction Cranial

Všeobecné informácie

Určité zobrazovacie modality sú náchylné na geometrické skreslenia vyplývajúce napr. z nedokonalostí systému a nelinearít gradientu zobrazovacieho systému. Preto sa môžu po automatickej syntéze, manuálnom upravení alebo použití syntézy oblasti záujmu vyskytovať vo výsledkoch rigidnej syntézy nepresnosti.

Na dosiahnutie lepšej zhody medzi obrazmi môžete zvoliť funkciu Distortion Correction Cranial.

Distortion Correction Cranial vytvára skorigovaný súbor snímok jeho zdeformovaním, aby sa lepšie zhodoval s definovaným referenčným súborom snímok. Cieľom je potom skontrolovať skorigovaný súbor snímok a potenciálny obsah, ktorý bol prítomný v súbore snímok, a ak je uspokojivý, schváliť výsledok.

Varovanie

Odporúčania

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, obrazové údaje pre funkciu Distortion Correction Cranial by mali zodpovedať týmto odporúčaniam:

 • Obrazové páry by mali pokrývať pretínajúci sa objem pacienta

 • Minimálne 10 rezov

 • Vzdialenosť medzi rezmi menšia ako 4 mm (odporúča sa hrúbka rezu menšia ako 4 mm a snímanie bez medzier)

 • Úplné informácie DICOM (t. j. kompletná hlavička DICOM, indikujúca napr. parametre snímania)

 • Dobrá kvalita nespracovaného obrazu (napr. vysoké rozlíšenie, vysoký kontrast, minimálne artefakty)

Podporované obrazové modality

Nasledujúce zobrazovacie modality sú podporované pre funkciu Distortion Correction Cranial, ak sú spárované nasledovne:

 • CT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Nepodporované obrazové modalityNasledujúce špeciálne modality a typy sekvencií nie sú podporované pre priamy výpočet:

 • Predtým deformované súbory snímok

 • RGB obrazy

 • FA a ADC mapy

 • Mapy fázy a rýchlosti

 • Mapy perfúzie

 • Spektroskopické obrazy

 • Skeny gradientovej kalibrácie

 • Skeny FLAWS (fluid and white matter suppression – potlačenie tekutín a bielej hmoty)

 • Subtrakčné obrazy a projekcie (Projekcie s minimálnou/maximálnou intenzitou)

 • Súbory snímok obsahujúce vypálené objekty

Podporovaný obsah

Nasledujúci obsah je podporovaný a skorigovaný na základe deformácie súboru snímok:

 • Voxelové objekty

 • Označené body

 • Trajektórie

 • Zväzky vláken (napr. zväzky vláken DTI)

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18