Image Fusion

Table of Contents

Úvod

Všeobecné informácie

Image Fusion vám umožňuje spoločne zaregistrovať minimálne dve množiny obrazov. Môžete zlúčiť rovnaké alebo odlišné modality (napr. CT, MR, PET, SPECT). Image Fusion môžete uplatniť v rámci rôznych pracovných tokov (napr. pri použití softvéru Cranial alebo Spine).

Po zlúčení dvoch množín obrazov sa tieto množiny môžu prehliadať súčasne. Všetok naplánovaný obsah (napr. objekty a trajektórie) definovaný v jednej množine obrazov je viditeľný v akejkoľvek inej zlúčenej množine obrazov.

Image Fusion navrhuje sieť syntézy na základe preddefinovaných pravidiel párovania. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť Brainlab.

Image Fusion používa algoritmus na zlúčenie zvolených množín obrazov. Algoritmus spája dve množiny obrazov spolu so spoločnými anatomickými štruktúrami tak, aby sa dosiahli optimálne výsledky syntézy. Tieto dve množiny obrazov musia mať tú istú spoločnú anatomickú oblasť.

Automatická syntéza obrazov je vhodná pre väčšinu kombinácií obrazových modalít, existujú však určité výnimky (napr. ultrazvukové množiny obrazov). V prípade nepodporovaných modalít je predvolene k dispozícii pôvodná poloha skenera (napr. referenčný rámček). Možné sú manuálne úpravy.

Rigidná syntéza a korekcia

Nepresnosti rigidnej syntézy môžu byť spôsobené skreslením v rámci jednej z množín obrazov alebo rôznymi polohami pacienta v niekoľkých množinách obrazov. Skreslenie v rámci kraniálnych pracovných tokov môžete korigovať pomocou funkcie Cranial Distortion Correction a rôzne polohy pacienta pri pracovných tokoch týkajúcich sa chrbtice môžete korigovať pomocou funkcie Spine Curvature Correction. Tým sa vytvorí nová množina obrazov s použitím algoritmu deformovateľnej registrácie (elastická deformácia).

Elastická deformácia zo svojej podstaty nie je rovnomerná v rámci celého objemu. Môže to potenciálne znamenať presnú deformáciu vo vašej oblasti záujmu, ale nepresnú deformáciu v inej časti mozgu alebo chrbtice.

Mali by ste starostlivo overiť vytvorenú novú množinu obrazov, so zohľadnením jej celého obrazového objemu. Nástroje na overenie, ktoré sú v aplikácii k dispozícii, sú opísané v nasledujúcich častiach.

Dostupnosť deformácie

Deformácia je voliteľná a závislá od licencie a systémovej konfigurácie. Ďalšie informácie vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Kontrolovanie množín obrazov

Množiny obrazov vybraté na syntézu vždy skontrolujte. Čím lepšia je obrazová kvalita a rozlíšenie, tým lepší je výsledok syntézy.

Výrobok č. 60917-40SK

Date of publication: 2019-01-10