Fibertracking

Funkcie softvéru Fibertracking

Skôr ako začnete

Kroky

1.

Získajte údaje DTI podľa pokynov o skenovaní spoločnosti Brainlab, ktoré sú k dispozícii od podpory spoločnosti Brainlab.

2.

Načítajte údaje DTI a príslušné anatomické snímky (napr. MRI, T1, T2).

Upozornenie

Spustenie softvéru Fibertracking



Vyberte údaje DTI a príslušné anatomické snímky pomocou softvéru Content Manager. Vykonajte voliteľné kroky (napr. Image Fusion) a spustite Fibertracking.

Varovanie

Usporiadanie hlavnej obrazovky



Č.KomponentOpis

Oblasť zobrazení

Zobrazuje rezy buď v projekcii mozgu, axiálnom, koronárnom, sagitálnom alebo 3D zobrazení.

Informácie o zväzku vláken

Poskytuje informácie o aktuálne vybratom zväzku vláken.

Bočný panel

Poskytuje zoznam OZ (oblastí záujmu) a objektov, ktoré je možné podľa želania premiestniť buď do INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS alebo NOT IN USE.

Panel s nástrojmi

Poskytuje zoznam funkcií.

Základné funkcie bočného panela a panela s nástrojmi



Pri vytváraní zväzkov vláken pomocou traktografie na základe OZ je dostupná oblasť bočného panela aj panela s nástrojmi .

Funkcia

Vysvetlenie

Alerts

Otvorením tejto karty sa zobrazia upozornenia a/alebo doplňujúce informácie.

Data

Otvorenie tejto karty umožňuje zmeniť štúdiu DTI, snímky, usporiadania, zväzky vláken a objekty.

Home

Vrátite sa do softvéru Content Manager.

Všetky zmeny (napr. vybratá množina údajov, zväzky vláken) sa automaticky sprístupnia pre ďalšie aplikácie.

POZNÁMKA: Softvérové tlačidlo Home nemusí byť dostupné, ak vaša platforma (napr. Buzz, Curve, Kick) obsahuje hardvérové tlačidlo Home.

INCLUDE REGIONS

Potiahnite sem objekty alebo manuálne načrtnuté OZ, aby ste ich zahrnuli do zväzku vláken. Preto výsledný zväzok vláken pretína všetky objekty a OZ, ktoré sa nachádzajú pod položkou INCLUDE REGIONS.

EXCLUDE REGIONS

Potiahnite sem objekty alebo manuálne načrtnuté OZ, aby ste ich vylúčili zo zväzku vláken. Preto výsledné zväzky vláken nepretínajú žiadne objekty ani OZ, ktoré sa nachádzajú pod položkou EXCLUDE REGIONS.

NOT IN USE

Vymenovanie všetkých dostupných 3D objektov. Tieto objekty sa pri výpočte zväzku vláken neberú do úvahy.

Zobrazenia



Okrem zobrazení axiálnych, sagitálnych a koronárnych rezov umožňuje Fibertracking zobrazenie projekcie mozgu a 3D zobrazení. Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami, zvoľte Data na paneli s nástrojmi a vyberte si z možností pod položkou Layouts.

Zobrazenie projekcie mozgu je 2D projekcia mozgu na polguľovitom objekte, ktorá rozkladá mozgové štruktúry tak, aby boli závity a brázdy zobrazené bez rozdeľovania. Také zobrazenie sa môže vypočítať len z údajov anatomických MR snímok s vysokým rozlíšením, ktoré boli zaregistrované spolu s aktuálne spracúvanými údajmi DTI.

Č.ZobrazenieOpis
Brain Projection
  • Hore: Zobrazenie projekcie mozgu.

  • Vľavo dole: 3D zobrazenie.

  • Vpravo dole: Vyberte si medzi axiálnym, koronárnym a sagitálnym zobrazením.

Overview

  • Vľavo hore: 3D zobrazenie (vyberte si medzi axiálnym, koronárnym a sagitálnym zobrazením).

  • Vpravo hore: Axiálne zobrazenie.

  • Vľavo dole: Sagitálne zobrazenie.

  • Vpravo dole: Koronárne zobrazenie.

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02