Fibertracking

Skratky

Zoznam skratiek

Táto príručka používateľa môže obsahovať nasledujúce skratky:

Skratka

Definícia

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (Aparentný difúzny koeficient)

B0

Snímky DTI nasnímané pri b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitálne zobrazovanie a komunikácia v medicíne)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Zobrazovanie pomocou difúzneho tenzora)

FA

Frakčná anizotropia

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Zobrazovanie magnetickou rezonanciou)

Výrobok č. 60917-64SK

Date of publication: 2019-05-02