Patient Data Manager

Obsah

Export dat

Export naplánovaného obsahu

Export do cílového místa pro formát Brainlab Advanced File aktivuje převod dat ve formátu DICOM na formát Brainlab Advanced File. A formát Brainlab Advanced File lze převést zase zpět na formát DICOM.

Objekty vybrané pro export jsou převzorkovány na původní rozlišení a orientace původní sady snímků se použije pro vykreslení struktur.

Exportované struktury pečlivě zkontrolujte, protože se mohl změnit jejich objem a/nebo tvar.

Data Quentry

Pro nahrání nebo stažení dat pacienta na quentry.com stiskněte tlačítko Quentry. Řiďte se pokyny na obrazovce nebo můžete další informace získat v Uživatelské příručce k programu Quentry Desktop.

Anonymizovaná data

Upozornění

Anonymizací se mění štítky DICOM s identifikujícími informacemi (např. se jménem pacienta, ID, datem narození a adresou). Kompletní seznam štítků DICOM měněných během anonymizace, jakož i další informace vám poskytne podpora společnosti Brainlab.

V případě, že je zapotřebí přísnější anonymizace (např. taková, která odstraní privátní štítky DICOM), kontaktujte podporu společnosti Brainlab. Nezapomínejte, že silnější profil anonymizace může způsobit nečitelnost obsahu vygenerovaného programem Brainlab po anonymizaci.

Anonymizaci nelze provést u snímků obrazovky, PDF souborů nebo videa. Během exportu budete požádáni o odstranění snímků obrazovky (pokud jsou k dispozici).

Export dat DICOM RT

Funkce exportu radioterapie (RT) DICOM převádí data DICOM na formát DICOM RT a exportuje je do přednastaveného cíle síťového úložiště DICOM, kde jsou zpracovány systémy třetích stran.

Export DICOM RT využívá slučovací knihovnu DICOM jakožto transferový protokol pro systémy třetích stran. DICOM usnadňuje obecnou vzájemnou kompatibilitu mezi systémy různých výrobců. Export DICOM RT obsahuje nejnovější podsadu objektů DICOM, které usnadňují převod specifických digitálních snímků, grafických a nesnímkových dat mezi dvěma nebo více systémy.

DICOM ukládá určitý počet bodů v prostoru, přičemž tyto body se používají k rekonstrukci obrysů. Kvůli různým algoritmům použitým v různých systémech se skutečná reprezentace obrysů může lišit s vysokou podobností, ale pouze v malém měřítku. Nicméně tyto různé interpretace mohou vést k nepatrným deformacím obrysů a k rozdílům ve velikosti a objemu. Proto jednotlivé struktury po importu na systémy třetích stran pečlivě zkontrolujte.

Varování

Export 3D objektů a bodů s popisem

Během exportu se 3D objekty a body s popisem převedou na takzvaný formát „DICOM RT Structure Set“, přičemž během tohoto přenosu se objekty převzorkují podle související sady snímků nebo fúzované sady snímků obsažené v aktuálním výběru.

Konfigurace pro export 3D objektů a bodů s popisem jsou:

  • Výchozí konfigurace: Všechny objekty se exportují v kontextu původní sady snímků, v níž byly vytvořeny. Pokud originální sada snímků není zahrnuta mezi data pro export, vybere se jako základní sada pro export ta poslední sada CT snímků, která je sloučená s původní sadou snímků. Pokud jste vybrali pouze sady snímků MR, vybere se sada s největším objemem a nejmenší velikostí voxelu. Pokud pro export nejsou vybrány žádné sloučené sady snímků, proces exportu se přeruší.

  • Všechny objekty jsou vytvořeny v poslední sadě dat CT vybrané pro export. Pokud jsou vybrány objekty, které nejsou sloučeny se sadou snímků CT, tyto objekty nebudou exportovány. Pokud chcete výchozí nastavení změnit, spojte se s technickou podporou společnosti Brainlab.

Varování

Interpretace obrysů

Varování
Varování

Export datových sad Burned-In

Funkce exportu DICOM Burned-In trvale integruje obrysy segmentovaného objektu do sady snímků DICOM MR, čímž se vytvoří nová sada snímků DICOM. Tato funkce je k dispozici pouze pro přesně jeden nasegmentovaný objekt kombinovaný s přesně jednou sadou snímků DICOM MR. Aplikace třetích stran kompatibilní s formátem DICOM mohou tyto snímky načíst a znovu vytvořit obsah (např. pomocí hraničních algoritmů).

Po dokončení exportu se nově vytvořené sady snímků DICOM dají snadno rozpoznat podle poznámky „BURNED-IN“ a lze je umístit společně s původními daty pacienta.

Varování
Varování
Varování
Varování
Číslo výrobku: 60919-39CS

Datum zveřejnění: 2019-03-21