Fibertracking

Zkratky

Seznam zkratek

Tato uživatelská příručka může obsahovat následující zkratky:

Zkratky

Definice

ADC

Apparent Diffusion Coefficient (Zdánlivý difúzní koeficient)

B0

DTI snímky pořízené při b = 0 s/mm2

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitální zobrazování a komunikace v medicíně)

DTI

Diffusion Tensor Imaging (Zobrazování tenzorů difúze)

EPI

Echo Planar Imaging (Echo-planární zobrazení)

FA

Frakční anizotropie

MRI

Magnetic Resonance Imaging (Zobrazování magnetickou rezonancí)

Číslo výrobku: 60919-74CS

Datum vydání: 2020-02-26