Cranial Navigation System Navigation

Navigační a zobrazovací funkce

Základní navigační funkce

Ve všech rozvrženích jsou k dispozici následující možnosti zobrazení.

TlačítkoFunkce


Alerts: Jakmile program zjistí nějaký problém vyžadující pozornost, zobrazí seznam upozornění.


Data: Zobrazí dostupná rozvržení, sady snímků, objekty a další obsah.


Home: Přejde zpět do programu Content Manager, v němž můžete vybrat novou aplikaci nebo jej zcela ukončit.


Camera: Otevře aplikaci kamery pro zobrazení, které reference a ukazovátka nebo nástroje jsou v zorném poli kamery.


Acquire: Je-li k dispozici registrace, může uživatel získat body:

  • Ve středu žlutých čar, když nejsou viditelné žádné nástroje.
  • Na špičce nástroje, když je nástroj viditelný.

Pokud je posun povolen a uživatel stiskněte tlačítko Acquire, uživatel získá trajektorii.

Název nebo barvu získaných bodů a trajektorií lze modifikovat ve výběru dat.Screenshot: Pořídí snímek obrazovky aktuálního zobrazení. Snímek obrazovky se automaticky uloží s daty pacienta.

Zobrazovací funkce

TlačítkoPopis


Freeze: Aktivní pouze v případě, že je nástroj viditelný. Zapněte a zmrazte zobrazení.

Uživatel se může posouvat v souborech dat a zobrazit aktuální polohu ve srovnání se spodními strukturami nebo vzdálenostmi k zájmovým strukturám. To se vizualizuje pomocí měření vzdálenosti.Nabídka View: Otevřete nabídku a zpřístupněte si další funkce zobrazování.

Zoom: Přiblížení nebo oddálení řezu. Stiskněte symboly a nebo přetáhněte posuvník:

  • doleva pro oddálení,
  • doprava pro přiblížení.
Vessels: Přepíná, zda zobrazit nebo skrýt cévy Přetažením přepínače:

  • doleva cévy v zobrazení kraniotomie skryjete,
  • doprava cévy v zobrazení kraniotomie zobrazíte.


Windowing: Úprava jasu a kontrastu řezu.

  • Tažením dolů/nahoru zvýšíte/snížíte jas.
  • Tažením doprava/doleva zvýšíte/snížíte kontrast.


Reset: Stisknutím se vrátíte k předchozímu nastavení funkce Windowing.


View Center: Dostupné pouze pro 2D zobrazení. Možnost je šedá, pokud není dostupná registrace a nástroj.

Pomocí položky View Center můžete přesunou nitkový kříž sledovaného nástroje do polohy mimo střed. To vám umožní nastavit, které informace souboru dat budou v zobrazení viditelné (například navigovaný nástroj a hluboko posazená léze).Rolovací tlačítka: Pomocí šipek nahoru a dolů můžete procházet řezy.

Dotyková interakce

DotykPopis
Posun (3D zobrazení)Pouze vícedotykové ovládání dvěma prsty. Dotkněte se řezu a přetáhněte jej na požadované místo.
Posun (2D zobrazení)Jednodotykové ovládání. Dotkněte se řezu a přetáhněte jej na požadované místo.
OtáčeníJednodotykové a vícedotykové ovládání. Dotkněte se 3D snímku a přetáhněte jej do požadované rotace.
PřiblíženíVícedotykové ovládání. Sevřete dovnitř (zmenšení) a ven (zvětšení).

Číslo výrobku: 60919-93CS

Datum vydání: 2020-04-02