Brainlab Elements Image Fusion

Съдържание

Virtual iMRI Cranial

Обща информация

Анатомията на пациента се променя по време на операция. Използвайки предоперативни техники за образна диагностика, е възможно да се получат нови набори от образи, изобразяващи действителната модифицирана анатомия на пациента.

Чрез Virtual iMRI Cranial можете да постигнете подобрено пространствено съпоставяне на данните от пред- и интраоперативните данни за образа чрез еластично преобразуване на предоперативната информация за планиране в интраоперативно сканиране и отчитане на свързаното с операцията мозъчно изменение поради изтичане на CSF.

Virtual iMRI Cranial създава набор от виртуални образи чрез симулиране на тъканни модификации на предоперативния набор от образи и прилагане на поле на деформация за по-добро напасване на интраоперативния референтен набор от образи. Целта е след това да се прегледа виртуалният набор от образи заедно с всяко друго евентуално съдържание и/или други набори от образи, присъстващи в предоперативния план по отношение на интраоперативния набор от образи, и да се одобри резултатът, ако е задоволителен.

Предупреждение

Препоръки

Данните за образите за Virtual iMRI Cranial трябва да следват тези препоръки, за да се гарантират най-добри резултати:

 • Двойките образи трябва да обхващат пресичащ се обем на пациента

 • Минимум 10 среза

 • Разстояние на среза, което е по-малко от 3 mm (препоръчват се дебелина на среза под 3 mm и заснемане без междини)

 • Пълна DICOM информация (напр. пълна DICOM заглавка, посочваща напр. параметрите на заснемане)

 • Ако ЯМР данните трябва да се коригират, те трябва да се нанесат като 3D или 2D аксиална последователност с T1-претегляне (също се препоръчва T2-претегляне или нанасяне с отстранени мазнини)

 • Интраоперативно заснемане на образи трябва да се извършва с костната клапа обратно на мястото си (напр. черепът е затворен/покрит отново с костната клапа)

 • Добро качество на суровия образ (напр. висока разделителна способност, висок контраст, минимално количество артефакти)

Поддържани модалности на образите

Следващите модалности за изобразяване се поддържат за Virtual iMRI Cranial, ако е налице сдвояване, както следва:

 • КТ – МР

 • МР – МР

Неподдържани модалности на образитеСледващите специфични модалности и типове последователности не се поддържат за директно изчисление:

 • По-рано деформирани набори от образи

 • RGB образи

 • DTI проучвания (B0, FA или ADC карти)

 • Карти на фазата и скоростта

 • Перфузионни карти

 • Спектроскопски образи

 • Сканирания на градиентна калибрация

 • FLAWS сканирания (потискане на течности и бяла материя)

 • Проекции и образи за изваждане (проекции на минимална/максимална интензивност)

 • Набори от образи, съдържащи изгорени обекти

Поддържано съдържание

Следващото съдържание се поддържа и адаптира на базата на деформацията на набора от образи:

 • Вокселови обекти

 • Етикетирани точки

 • Траектории

 • Снопове влакна (напр. DTI влакнести трактове)

Арт. №: 60917-73BG

Дата на публикуване: 2019-06-27